වයඹ ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨ ඉතිහාසය

මුල්ගල තැබීම - 1998.01.31

ඉදිකිරීම් සමාගම - මාගා ඉංජිනේරු (පුද්) සමාගම, 200 නාවල පාර, නාරාහේන්පිට, ශ්‍රී ලංකාව.

වැඩ නිම වූ පසු - ඡායාරූපය මාගා ඉංජිනේරු (පුද්) සමාගම

විවෘත කිරීම - 2000.02.15

පළමු ගුරු ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම බඳවා ගැනීම - 2000.05.

ආරම්භක කාර්ය මණ්ඩල

AStaff2000NStaff2000

කථිකාචාර්ය මණ්ඩලය                                     අධ්‍යයන සහයක කාර්ය මණ්ඩලය

1998-2000

පීඨාධිපති - ආර්.එම්.පී.එම්.රත්නායක මිය (වැඩ භාර ගැනීම1999.12.15)

පාඨමාලා - චිත්‍ර, සංගීතය, නැටුම්, කතෝලික හා ක්‍රිස්තියානි ධර්මය, සිංහල.

ගුරු අභ්‍යාසලාභීන් සංඛ්‍යාව - 173

වයඹ ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨය එවකට පැවති රජයේ වන සම්පත් නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය සහ බිංගිරිය පාර්ලිමෙන්තු මන්ත්‍රී ගරුමුනිදාස ප්‍රේමචන්ද්‍ර මැතිතුමාගේ ඉල්ලීම මත , අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ගරු රිචඩ් පතිරණ මැතිතුමාගේ මගපෙන්වීම මත 2000.02.15 දින විවෘත කරන ලදි.

 

 

2001

පීඨාධිපති - ආර්.එම්.පී.එම්.රත්නායක මිය

පාඨමාලා - චිත්‍ර, සංගීතය, නැටුම්, කතෝලික හා ක්‍රිස්තියානි ධර්මය, සිංහල.

ගුරු අභ්‍යාසලාභීන් සංඛ්‍යාව - 179

2002

පීඨාධිපති - ආර්.එම්.පී.එම්.රත්නායක මිය

පාඨමාලා - චිත්‍ර, සංගීතය, නැටුම්, කතෝලික හා ක්‍රිස්තියානි ධර්මය, සිංහල.

ගුරු අභ්‍යාසලාභීන් සංඛ්‍යාව - 179

2003

පීඨාධිපති - එන්.එල්.ජේ. නානායක්කාර මහතා

පාඨමාලා - චිත්‍ර, සංගීතය, නැටුම්, කතෝලික හා ක්‍ස්තියානි ධර්මය, නාට්‍ය හා රංගකලාව.

ගුරු අභ්‍යාසලාභීන් සංඛ්‍යාව - 178

 

මෙම වසරේ  දී සිංහල පාඨමාලාව ඉවත් වී ඒ වෙනුවට නාට්‍ය හා රංගකලාව පාඨමාලාව එක් විය.

2004

පීඨාධිපති - එච්.එම්.චන්ද්‍රසේකර මහතා

පාඨමාලා - චිත්, සංගීතය, නැටුම්, කතෝලික හා ක්රිස්තියානි ධර්මය, නාට්ය හා රංගකලාව.

ගුරු අභ්යාසලාභීන් සංඛ්යාව - 177

2005

පීඨාධිපති - එච්.එම්.චන්ද්‍රසේකර මහතා

පාඨමාලා - චිත්‍ර, සංගීතය, නැටුම්, කතෝලික හා ක්‍රිස්තියානි ධර්මය, සිංහල.

ගුරු අභ්‍යාසලාභීන් සංඛ්‍යාව - 177

2006

පීඨාධිපති - එච්.එම්.චන්ද්‍රසේකර මහතා

පාඨමාලා - චිත්‍ර, සංගීතය, නැටුම්, කතෝලික හා ක්‍රිස්තියානි ධර්මය, නාට්‍ය හා රංගකලාව, තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණය

ගුරු අභ්‍යාසලාභීන් සංඛ්‍යාව

මෙම වර්ෂය වයඹ ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨයට විශේෂිත වසරකි. පීඨාධිපති එච්.එම්. චන්ද්‍රසේකර මහතාගේ මග පෙන්වීම මත  ගුරු සිසුන් සහ සියළුම කාර්ය මණ්ඩලය 2005 වර්ෂය සඳහා ජාතික ඵලදායිතා සම්මානයෙන් පිදුම් ලැබීය.

තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණය පාඨමාලාව එක් විය.

 

 

2007

පීඨාධිපති - එච්.එම්.චන්ද්‍රසේකර මහතා

පීඨාධිපති - එල්.එම්.වංසවතී මෙනවිය  (ඔක්තෝබර් 6 සිට)

ගුරු අභ්‍යාසලාභීන් සංඛ්‍යාව - 185

 

පාඨමාලා - චිත්‍ර, සංගීතය, නැටුම්, කතෝලික හා ක්‍රිස්තියානි ධර්මය, නාට්‍ය හා රංගකලාව, තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණය

 

2008

පීඨාධිපති - එල්.එම්.වංසවතී මෙනවිය

පාඨමාලා - චිත්‍ර, සංගීතය, නැටුම්, කතෝලික හා ක්‍රිස්තියානි ධර්මය, නාට්‍ය හා රංගකලාව, තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණය

ගුරු අභ්‍යාසලාභීන් සංඛ්‍යාව - 165

 

 

2009

පීඨාධිපති - එල්.එම්.වංසවතී මෙනවිය

පාඨමාලා - චිත්‍ර, සංගීතය, නැටුම්, කතෝලික හා ක්‍රිස්තියානි ධර්මය, නාට්‍ය හා රංගකලාව

ගුරු අභ්‍යාසලාභීන් සංඛ්‍යාව

 

 

2010

පීඨාධිපති - එල්.එම්.වංසවතී මෙනවිය

පාඨමාලා - චිත්‍ර, සංගීතය, නැටුම්, කතෝලික හා ක්‍රිස්තියානි ධර්මය, නාට්‍ය හා රංගකලාව,

ගුරු අභ්‍යාසලාභීන් සංඛ්‍යාව - 183

 

 

 

2011

පීඨාධිපති - එල්.එම්.වංසවතී මෙනවිය

පාඨමාලා - සිංහල, කතෝලික හා ක්‍රිස්තියානි ධර්මය, ,ව්‍යාපාර සහ ගිණුම්කරණය

ගුරු අභ්‍යාසලාභීන් සංඛ්‍යාව - 148

 

2012

පීඨාධිපති - එල්.එම්.වංසවතී මෙනවිය

පාඨමාලා - සිංහල, කතෝලික හා ක්‍රිස්තියානි ධර්මය, ව්‍යාපාර සහ ගිණුම්කරණය, ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනය

ගුරු අභ්‍යාසලාභීන් සංඛ්‍යාව - 176

 

27-9-2012 (4)ජාතික ශික්ෂණ විද්‍යා ඩිප්ලෝමා සහතික පත්‍ර ප්‍රදානය පළමු වරට ඒ ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨ තුල දී පවත්වන ලදි. එය මෙම අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨයේ දී සැප් 27 දින පැවැත් වූ අතර, එහිදී 2005,2006,2007,2008 යන වර්ෂ වල දී ඇතුලත් වූ ගුරු ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් සහතික පත්‍ර ලබා ගන්නා ලදි.

DSC_0797

DSC_0823අන්තර් විද්‍යාපීඨ සංස්කෘතික උත්සවය 2012 ඔක්තෝබර් මස 4 වන දින සියළු විද්‍යාපීඨ වල සහභාගීත්වයෙන් පවත්වන ලදි.

 

2013

පීඨාධිපති - එල්.එම්.වංසවතී මෙනවිය

2013.08.09 දින සිට එච්.එම්.නන්දා මාලනී මහත්මිය.

දෙවන වසර පාඨමාලා - සිංහල, කතෝලික හා ක්‍රිස්තියානි ධර්මය, ව්‍යාපාර සහ ගිණුම්කරණය, ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනය සහ චිත්‍ර පාඨමාලා.

ගුරු අභ්‍යාසලාභීන් සංඛ්‍යාව - 202

 

MrsHMNNandaMalani

පීඨාධිපති එච්.එම්..නන්දා මාලනී මහත්මිය. 2013.08.08 දින සිට

2013.07.01 වන දින නව ගුරු සිසුන් බඳවා ගැනීම.

.

2014

පීඨාධිපති - එච්.එම්.නන්දාමාලනී මිය

දෙවන වසර පාඨමාලා - සිංහල, කතෝලික හා ක්‍රිස්තියානි ධර්මය, ව්‍යාපාර සහ ගිණුම්කරණය, ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනය සහ චිත්‍ර පාඨමාලා

ගුරු අභ්‍යාසලාභීන් සංඛ්‍යාව - 167

 

2015

පීඨාධිපති - ආරියසිංහ වයලට් මිය 2015.03.12 දින සිට

President A.Viyalat

ගුරු අභ්‍යාසලාභීන් සංඛ්‍යාව - 303

 

2015.04.06 - ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨ 30 වන වසර සැමරීම ප්‍රකාශයට පත් කිරීම ගරු අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදුවි.

2016

පීඨාධිපති - ආරියසිංහ වයලට් මිය

ගුරු අභ්‍යාසලාභීන් සංඛ්‍යාව - 247

 

2016.05.02 නව සිසුන් ලියාපදිංචි කිරීම

2017

පීඨාධිපති -ආර්.එම්.පී.පී.කේ.ඉලුක්කුඹුර මිය

(2017.01.18 -

 

2017-2019 ගුරු අභ්‍යාසලාභීන් සංඛ්‍යාව - 303

 

 

 

2018

පීඨාධිපති -ආර්.එම්.පී.පී.කේ.ඉලුක්කුඹුර මිය

 

 

2019

පීඨාධිපති -..යූ.ජයලත් මයා

 

 

2020

පීඨාධිපති -..යූ.ජයලත් මයා